سرور مجازي ایران - VPS

 • IRVPS-1


  • HDD = 50 GB


   bw = 100GB


   CPU = 1Core


   Ram = 512 MB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1
  از 35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRVPS-2


  • HDD = 100 GB


   bw = 200GB


   CPU = 1Core


   Ram = 1 GB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1
  از 50,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRVPS-3


  • HDD = 200 GB


   bw = 400GB


   CPU = 2Core


   Ram = 3 GB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1
  از 75,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRVPS-4


  • HDD = 200 GB


   bw = 400GB


   CPU = 2Core


   Ram = 3 GB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1
  از 105,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • IRVPS-5


  • HDD = 300 GB


   bw = 500GB


   CPU = 4Core


   Ram = 4 GB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1
  از 125,000/ماهیانه
  سفارش دهید