هاست پلسک لینوکس خارج

 • p100m

  • 100 MB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Plesk کنترل پنل
  • بله تحویل آنی
  • نامحدود Email
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Mysql
  • نامحدود Mssql
  • نامحدود addon domain
  • نامحدود park domain
  • نامحدود ساب دامین
  7,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • p500m

  • 500 MB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Plesk کنترل پنل
  • بله تحویل آنی
  • نامحدود Email
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Mysql
  • نامحدود Mssql
  • نامحدود addon domain
  • نامحدود park domain
  • نامحدود ساب دامین
  16,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • p1000m

  • 1000 MB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Plesk کنترل پنل
  • بله تحویل آنی
  • نامحدود Email
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Mysql
  • نامحدود Mssql
  • نامحدود addon domain
  • نامحدود park domain
  • نامحدود ساب دامین
  20,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • p2000m

  • 2000 MB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Plesk کنترل پنل
  • بله تحویل آنی
  • نامحدود Email
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Mysql
  • نامحدود Mssql
  • نامحدود addon domain
  • نامحدود park domain
  • نامحدود ساب دامین
  25,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی