هاست ویندوز خارج

 • WL-1GB

  60,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
  • 1 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات
 • WL-3GB

  180,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
  • 2 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات
 • WL-5GB

  300,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
  • 5 گیگابایت فضا
  • Plesk کنترل پنل
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود سایر امکانات