هاست پلسک ایران

p100m

فضا 100 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
Mssql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

p500m

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
Mssql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

p1000m

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
Mssql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

p2000m

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
Mssql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود