هاست پلسک لینوکس ایران

p100m
 • 100 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Mysql
 • نامحدود Mssql
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
p500m
 • 500 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Mysql
 • نامحدود Mssql
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
p1000m
 • 1000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Mysql
 • نامحدود Mssql
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
p2000m
 • 2000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Mysql
 • نامحدود Mssql
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین