هاست سی پنل خارج

 • 100MB

  • فضا 100 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql 1


   addon domain 0


   park domain نامحدود
  15,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • 500MB

  • فضا 500 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql 3


   addon domain 2


   park domain نامحدود
  25,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • 1000MB

  • فضا 1000 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql 4


   addon domain 3


   park domain نامحدود
  50,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • 2000MB

  • فضا 2000 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql 5


   addon domain 4


   park domain نامحدود
  80,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی