سرور مجازی خارج

VDS1
 • Core 2 سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • - کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS2
 • Core 3 سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • - کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS3
 • Core 4 سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS4
 • Core 6 سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 140 گیگابایت SATA یا 70 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS5
 • Core 8 سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • بلی مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS6
 • Core 8 سی پی یو
 • 12 گیگابایت رم
 • 256 گیگابایت SATA یا 126 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • بلی مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS7
 • Core 12 سی پی یو
 • 16گیگابایت رم
 • 256 گیگابایت SATA یا 128 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • بلی مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS8
 • Core 12 سی پی یو
 • 24 گیگابایت رم
 • 500 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • بلی مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی